Laatst bijgewerkt: juni 2021

Keter Benelux B.V. (met inbegrip van haar dochterondernemingen en aan haar gelieerde ondernemingen) (“Curver”) is eigenaar en beheerder van deze website met adres www.curver.com (de "Website"). Curver en de aan haar gelieerde ondernemingen, alsmede hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders, agenten, rechtsopvolgers, rechtverkrijgenden, alsmede verkopers, retailpartners en alle andere partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming, werking, ontwikkeling of overdracht van de Website, worden in dit document aangeduid als "Curver".

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U GEBRUIKMAAKT VAN DE WEBSITE.
Uw gebruik van de Website, met inbegrip van het surfen op de Website en/of de op de Website gepubliceerde informatie, betekent dat u volledig instemt met deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden dient u geen gebruik te maken van de Website.

Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met de voorwaarden, kennisgevingen en richtlijnen in deze gebruiksrechtovereenkomst (de "Overeenkomst" en/of de "Gebruiksvoorwaarden") en erkent u dat alle informatie die (in)direct via de Website wordt verstrekt in overeenstemming met het Privacybeleid wordt beheerd. Curver behoudt zich het recht voor om - naar eigen goeddunken en op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving - (delen van) deze Overeenkomst te wijzigen, toe te voegen, aan te passen, te herzien of te verwijderen. U dient de Website regelmatig te controleren op wijzigingen op de Overeenkomst. Wijzigingen op de Overeenkomst gaan in op de dag waarop zij bekend worden gemaakt op de Website. Als u de Website gebruikt nadat wijzigingen op de Overeenkomst bekend zijn gemaakt, stemt u automatisch in met de nieuwe of herziene Gebruiksvoorwaarden.
ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE OVEREENKOMST, KUNT U GEEN TOEGANG VERKRIJGEN TOT OF GEBRUIKMAKEN VAN DE WEBSITE.

Deze Overeenkomst en alle op de Website aanwezige content hebben betrekking op alle genders:

Beoogd publiek en voorafgaande voorwaarden

De Website is wereldwijd beschikbaar voor iedereen met internettoegang. Curver geeft geen verklaring of garantie dat de Website en/of de daarop beschikbare functionaliteiten en functies ("Functies") geschikt of beschikbaar zijn voor wereldwijd gebruik en/of wereldwijde toegang. Deze Website is bedoeld en ontworpen voor een algemeen publiek en gebruikers van alle leeftijden zijn welkom op de Website. Als u echter jonger bent dan 18 jaar dient u geen persoonlijke gegevens te verstrekken op of via de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere persoonlijk identificeerbare informatie.

U bevestigt dat u de voorwaarden van de Overeenkomst hebt gelezen, begrepen en aanvaard en dat u ermee instemt eraan gebonden te zijn. Indien u niet akkoord gaat met de Overeenkomst dient u geen bestelling te plaatsen op de Website.

Privacy

Wij hebben een Privacybeleid opgesteld dat beschikbaar is op https://curver.com/nl_nl/privacy en dat een onlosmakelijk onderdeel is van deze Gebruiksvoorwaarden. Het Privacybeleid regelt het verzamelen, gebruik en verstrekken van persoonlijk identificeerbare informatie die op of via de Website wordt verzameld, met inbegrip van maar niet beperkt tot de persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u een account aanmaakt en wanneer u de Website bezoekt en de Functies gebruikt.

Digitale communicatie met Curver

Wanneer u gebruikmaakt van de Website, zich aanmeldt voor de mailinglijst of e-mails of elektronische berichten naar Curver stuurt, gaat u - voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving - akkoord met het ontvangen van berichten die naar de mailinglijst worden gestuurd en alle andere communicatie met betrekking tot uw gebruik van de Website. Het kan voorkomen dat Curver met u communiceert door een e-mail te versturen of door berichten op de Website te plaatsen. U aanvaardt dat alle aan u langs elektronische weg gezonden communicatie voldoet aan alle wettelijke eisen van schriftelijkheid voor dergelijke communicatie.

Eigendom en toegestaan gebruik van content.

Alle vormgeving, inhoud, informatie, tekst, grafisch materiaal, logo's, foto's, (dienst)merken, handelsnamen en reclame op de Website en de selectie en plaatsing daarvan, alsmede ander materiaal dat op de Website wordt getoond (de "Content"), is/zijn ofwel eigendom van Curver, ofwel wordt/worden met toestemming van Curver gebruikt. De eigendom van alle Content berust bij de respectieve eigenaars. De Content wordt beschermd door auteursrechten, merkenrechten en andere wetten en internationale verdragsbepalingen. Tenzij Curver haar voorafgaande schriftelijke toestemming geeft, is elk gebruik van dergelijke Content voor openbare of zakelijke doeleinden, met inbegrip van wijziging, verveelvoudiging, distributie, heruitgave, verzending, weergave of uitvoering strikt verboden. Ongeoorloofd gebruik door u van dergelijke Content kan u blootstellen aan civielrechtelijke en strafrechtelijke boetes.

Intellectuele eigendomsrechten

Tenzij Curver of de desbetreffende derde-rechthebbende uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geeft, wordt in deze Gebruiksvoorwaarden geen toestemming gegeven om op enigerlei wijze gebruik te maken van Curver's al dan niet ingeschreven merken, handelsnamen, auteursrechten, octrooien, modellen, dienstmerken, logo's of andere intellectuele eigendomsrechten die worden gebruikt of weergegeven op de Website, al dan niet voorzien van een merkinschrijvingssymbool. Het is u niet toegestaan op de Website of in de Content opgenomen (dienst)merken, logo's, auteursrechten en/of andere kennisgevingen te verwijderen of aan het zicht te onttrekken.

Octrooien en merken

Onverminderd de overige bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden kunnen de producten, technologieën en processen van Curver of aan haar gelieerde ondernemingen waarnaar op de Website wordt verwezen of die op de Website worden geplaatst, vallen onder een of meer octrooien of modelrechten en/of onderworpen zijn aan andere handelsgeheimen en/of andere eigendomsrechten. Het merk CURVER, Curver's logo en andere op de Website weergegeven merken berusten eveneens bij Curver. Er vindt geen enkele overdracht of verlening van rechten uit hoofde van dergelijke intellectuele eigendom plaats en dit wordt tevens niet geïmpliceerd door enige bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden of door enige andere bepaling op de Website, en Curver behoudt zich al deze rechten voor.

Verboden handelingen

Hoewel het u is toegestaan de Website te gebruiken, is het u verboden onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, pornografisch of profaan materiaal te plaatsen of te verzenden, of enig materiaal dat gedrag kan vormen of aanmoedigen dat als een strafbaar feit kan worden beschouwd of aanleiding kan geven tot civiele aansprakelijkheid, of anderszins enige wet overtreedt. Daarnaast is het u niet toegestaan tijdens uw gebruik van de Website: (delen van) de Website en/of Content te kopiëren, te wijzigen, te verveelvoudigen, te distribueren, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, uit te zenden of anderszins openbaar te maken, te downloaden of afgeleide werken daarvan te maken; (delen van) de Website, met inbegrip van de daarop weergegeven Content, in licentie te geven, te verkopen, toe te kennen, te verhuren of anderszins over te dragen aan een derde; te verzoeken om of anderszins te proberen persoonsgegevens, wachtwoorden, accountgegevens of andere informatie over andere gebruikers te verzamelen, te verkrijgen of op te slaan; toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de account van een derde; de oorsprong van Berichtgeving van Gebruikers te verhullen; Content aan te passen, te wijzigen, in te kaderen of te “spiegelen” (mirror); een deeplink naar de Website te maken waarbij de homepage van de Website wordt omzeild; gebruik te maken van een geautomatiseerd mechanisme, met inbegrip van maar niet beperkt tot web scrapers, robots en spiders om materiaal of informatie van de Website in te zien of te downloaden; het gebruik van of de toegang tot de Website voor derden te verhinderen, verstoren of anderszins te voorkomen dan wel het bezoek van een gebruiker aan de Website te onderbreken, met inbegrip van maar niet beperkt tot gedragingen die de realtime-uitwisselingen tussen gebruikers verstoren; te knoeien met of verstoringen te veroorzaken op de Website of servers of netwerkverbindingen van de Website, of vereisten, procedures, beleidsregels of regelgeving met betrekking tot met de Website verbonden netwerken niet na te leven; (delen van) de Website uit elkaar te halen, te decompileren, te vertalen, aan te passen en/of daar reverse-engineering op toe te passen; te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot (delen van) de Website. Als gevolg van ongeoorloofd gebruik door u van de Website kan Curver elke actie ondernemen die zij redelijkerwijs nodig acht om de schending te verhelpen of te voorkomen, inclusief de onmiddellijke verwijdering van het betreffende materiaal van de Website. Zonder beperking behoudt Curver zich hierbij alle andere rechtsmiddelen voor. Curver zal haar volledige medewerking verlenen aan rechtshandhavingsinstanties, gerechtelijke bevelen of dagvaardingen waarin Curver wordt verzocht of opgedragen de identiteit bekend te maken van personen die dergelijk materiaal plaatsen.

Beschikbaarheid van producten, diensten en Functies

Alle op of via de Website beschikbare Functies, Content, producten en diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de prijzen van dergelijke producten en diensten, kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Daarnaast kunnen alle Functies, Content, producten en/of diensten op elk moment naar eigen goeddunken van Curver worden stopgezet. Het feit dat Functies, Content, producten en/of diensten op de Website op een bepaald moment zijn opgenomen, impliceert of garandeert niet dat de desbetreffende Functies, Content, producten of diensten te allen tijde en op uw locatie beschikbaar zullen zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om alle toepasselijke lokale en (inter)nationale wet- en regelgeving (met inbegrip van vereisten inzake minimumleeftijd) met betrekking tot het bezit, gebruik en de verkoop van een dienst of product van de Website na te gaan en na te leven.

Toegang tot en juistheid van de Website

Curver spant zich naar alle redelijkheid in om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website volledig, accuraat en actueel is. Ondanks Curver's inspanningen wordt de toegang tot en de juistheid van de Website echter "AS IS" en "AS AVAILABLE" aangeboden en kan deze van tijd tot tijd onjuist, onvolledig en/of niet meer actueel zijn. Gewichten, afmetingen, productbeschrijvingen, aanbevelingen, commentaar betreffende producten en soortgelijke beschrijvingen worden louter gemakshalve verstrekt en kunnen benaderingen zijn. Daarnaast kan onze Website beschrijvingen bevatten van producten die niet wereldwijd beschikbaar zijn en kunnen wij informatie over prijzen en beschikbaarheid zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Hoewel Curver alle redelijke zorg in acht neemt om ervoor te zorgen dat de informatie op de Website juist is, behoudt Curver zich het recht voor om fouten of onnauwkeurigheden te corrigeren en dergelijke informatie te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken.

Linken naar de Website

Het maken of onderhouden van een link vanaf een andere website naar een pagina op de Website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Curver is uitdrukkelijk verboden. Alle toegestane links naar de Website moeten voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Curver behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken toestemming voor een link naar haar Website te beëindigen. In dat geval stemt u ermee in de links onmiddellijk te verwijderen zonder enige vordering en/of eis tegen Curver in dit verband.

Links van derden

De Website kan links bevatten naar websites die eigendom zijn van of beheerd worden door derden. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Wanneer u deze links volgt naar een externe website, verlaat u de Website van Curver en bent u onderworpen aan het beleid en de gebruiksvoorwaarden van de eigenaren van de externe website. Dit zijn links naar websites die door derden worden onderhouden. Curver is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid op en/of de beveiliging van dergelijke websites en/of enige content, materialen of andere informatie die zich op die sites bevindt, met inbegrip van hun kwaliteit, betrouwbaarheid en juistheid, en voor de vraag of de inhoud onwettig is of inbreuk maakt op de rechten van derden. Als u besluit een andere website te bezoeken die is gelinkt naar of van de Website, doet u dit geheel op eigen risico. U dient de aan gelinkte websites verbonden voorwaarden en bepalingen nauwkeurig te bestuderen alvorens dergelijke websites te gebruiken of daarop informatie in te voeren. Sommig materiaal op de Website kan door derden worden geleverd. Alle door dergelijke derden uitgedrukte of beschikbaar gestelde meningen, adviezen, verklaringen, diensten, aanbiedingen of andere gegevens zijn die van de respectieve maker(s) of distributeur(s) en gelden niet per se als een vertegenwoordiging of weerspiegeling van die van Curver.

Uitsluiting van garantie

uw gebruik van de website geschiedt op eigen risico. De website wordt "as is", "with all faults" en "as available” aangeboden. Met betrekking tot de website wijst curver, voor zover wettelijk toegestaan, uitdrukkelijk alle expliciete en impliciete garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Als u content downloadt of anderszins verkrijgt door gebruik te maken van de website, verkrijgt u deze naar eigen goeddunken en op eigen risico. Curver is niet verantwoordelijk voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het verkrijgen van content van de website. Zonder beperking van het voorgaande, garandeert curver niet dat:

(A) uw gebruik van de website zonder onderbreking zal zijn;
(B) de website aan een bepaald(e) doel, behoefte, vereiste of specificatie zal voldoen dan wel volledig, betrouwbaar of accuraat is;
(C) volgens uw schema of een vermeld schema gevolg zal worden gegeven aan uw verzoeken aan de website;
(D) DE website up-to-date, veilig en foutloos zal zijn;
(E) eventuele fouten in de content of functies zullen worden gecorrigeerd;
(F) de content of functies op de website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op elke locatie;
(G) producten of diensten die worden weergegeven of waarnaar wordt verwezen op de website beschikbaar zijn voor gebruik op elke locatie, of
(H) ) de content, met inbegrip van maar niet beperkt tot beschrijvingen van producten, diensten en functies die beschikbaar zijn op of via de website, accuraat, up-to-date en volledig is. Voor alle duidelijkheid verklaren wij bij dezen dat de afbeeldingen op de website slechts ter illustratie dienen en dat er verschillen in kleur of in andere aspecten kunnen zijn tussen het uiterlijk van het product op de afbeelding op de website en het daadwerkelijke product.

PRODUCTGARANTIEBELEID

Alle producten en diensten die via de website worden aangeboden, zijn onderworpen aan de door curver verstrekte garantie en zijn in overeenstemming met de garantievoorwaarden. De garantieperiode wordt in het garantiebewijs vermeld. De garantie geldt voor gevallen waarbij fabricagefouten worden ontdekt tijdens redelijk gebruik van het product. De garantie wordt gegeven aan iedere klant die een bewijs van aankoop kan overleggen. Alle producten en diensten die via deze website worden gekocht, zijn onderworpen aan wettelijke garanties indien en voor zover dit wordt bepaald door de toepasselijke wetgeving. Curver wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor fouten of storingen in het product, claims die te wijten zijn aan normale slijtage, verkeerd gebruik van het product, onjuiste installatie door de klant, misbruik, wijziging van het product, onjuiste productselectie, niet-naleving van codes of verduistering. Bovengenoemde uitsluitingen van garanties zijn niet van toepassing voor zover dit bij wet verboden is. Raadpleeg uw plaatselijke wetgeving voor dergelijke verbodsbepalingen.

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan aanvaardt curver geen enkele verantwoordelijkheid en is zij niet aansprakelijk voor schade aan uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen, dan wel voor virussen die uw computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren als gevolg van of voortvloeiend uit uw toegang tot, gebruik van of surfen op deze website of het feit dat u toegang heeft of gebruikmaakt van functies of content of deze downloadt. Curver is geenszins aansprakelijk voor (in)directe, bijzondere of gevolgschade of enige andere vorm van schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van gebruik, winst- of inkomstenderving, verlies van goodwill, verlies van gegevens of immateriële schade, ongeacht of dit het gevolg is van een contractuele handeling, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, voortvloeiende uit en/of op grond van en/of als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden en/of op enigerlei wijze verbonden aan (het gebruik van) deze website of een andere site of bron waarnaar wordt gelinkt, verwezen of toegang wordt verschaft via deze website en/of gerelateerd aan de content en/of het materiaal op deze website of dat via deze website toegankelijk is, met inbegrip van maar niet beperkt tot :

(1) schade als gevolg van of voorvloeiende uit het feit dat een gebruiker zich beroept op informatie verkregen van curver of deze website;
(2) schade als gevolg van vergissingen, weglatingen, onderbrekingen, verwijdering van bestanden, of fouten, gebreken, virussen, vertraging in de werking of verzending, of niet-functioneren, communicatiefouten, vernietiging of ongeoorloofde inzage in bescheiden of programma's van curver, ook als curver voorafgaand uitdrukkelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. In geval van een probleem met deze website of content, aanvaardt u dat uw enige rechtsmiddel erin bestaat het gebruik van deze website te staken.

Uitsluiting en beperkingen

In sommige landen/rechtsgebieden is het in bepaalde situaties niet toegestaan garanties of aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. Het kan dus voorkomen dat een deel van bovenstaande beperkingen uitsluitend in bepaalde situaties niet op u van toepassing is.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord om Curver alsmede haar directeuren, werknemers, opdrachtnemers en derdenleveranciers te vrijwaren en namens hen verweer te voeren tegen alle verliezen, uitgaven, schade en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, als gevolg van schending van de Gebruiksvoorwaarden door u of een andere derde en/of als gevolg van of voortvloeiend uit uw gebruik van de Website.

Geen goedkeuring

Verwijzingen op de Website naar specifieke commerciële producten, processen of diensten (of naar de aanbieders van dergelijk producten, processen of diensten) anders dan soortgelijke producten, processen of diensten van Curver, vormen of impliceren geen goedkeuring, aanbeveling of bevoordeling door Curver.

Het recht om de toegang af te sluiten, te weigeren of te beperken

Curver behoudt zich het recht voor uw toegang tot de Website naar eigen goeddunken tijdelijk of permanent te beperken of in te trekken, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot technische problemen of schending van deze Gebruiksvoorwaarden, en zonder verplicht te zijn de reden uit te werken en/of toe te lichten.

Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende vorderingen of geschillen - met inbegrip van maar niet beperkt tot de Website - wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht, zonder verwijzing naar de beginselen van conflictenrecht. U aanvaardt dat alle geschillen en meningsverschillen worden beslecht door een bevoegde rechtbank in Nederland.

Algemeen

Zodra u gebruikmaakt van de Website of een van de daarop aangeboden diensten aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid en alle andere juridische kennisgevingen en richtlijnen die op de Website zijn geplaatst en zij vormen de volledige overeenkomst tussen u en Curver met betrekking tot de Website. Indien Curver of een van haar functionarissen of werknemers nalaat rechten uit hoofde van deze Overeenkomst uit te oefenen of af te dwingen, betekent dat niet dat zij afstand doen van de desbetreffende rechten. Als een rechter enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig acht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Deze Gebruiksvoorwaarden en alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar mogen door Curver zonder beperking worden toegewezen. De kopjes in deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend gemakshalve bedoeld en hebben geen invloed op de interpretatie of opzet van deze Gebruiksvoorwaarden.

Beëindiging

Curver behoudt zich te allen tijde het recht voor (delen van) de Website tijdelijk of permanent te wijzigen of op te heffen, al dan niet met een voorafgaande kennisgeving. Wij behouden ons het recht voor om uw account of uw gebruik van de Website of de Functies op elk moment, om welke reden dan ook of zonder reden, op te schorten of te beëindigen. U aanvaardt dat Curver niet aansprakelijk zal zijn tegenover u of een derde voor het wijzigen, opschorten of beëindigen van (delen van) de Website.

Contact

Vragen of opmerkingen met betrekking tot de inhoud of werking van de Website en/of deze Gebruiksvoorwaarden dienen te worden gericht aan Curver op: service@keter.com, , Keter Benelux B.V., Ericssonstraat 17,5121 MK,Rijen,Holland.